ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន៖ សេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងគ្នា ជាចង្កោមតែមួយ ករណីគ្មានទីផ្សារ នាំចេញជាបញ្ហាសកល


ភ្នំពញ៖ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន្ត មានប្រសាសន៍គាំទ្រ ចំពោះការវាយតម្លៃពី IMF ដោយចាត់ទុកថា សេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងគ្នា ជាចង្កោម តែមួយ ករណីគ្មានទីផ្សារនាំចេញជាបញ្ហាសកល និងដំណោះស្រាយក៏ធ្វើរួម ជាមួយស្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ឋ ។

ឯកឧត្តមបន្ថែមថា” កាដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិផល ជាទិដ្ឋភាពរួម មិនមែនកម្ពុជាទេ នៅលើពិភពលោកក៏កើត ហើយយើងចាត់ទុកថា ជាបញ្ហាសកល ពីព្រោះវាផ្អែកទៅលើ ក្រឹត្យក្រមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ដែរវាមានទីផ្សារអតុល្យភាព រវាងការផ្គតផ្គង់ និងសេចក្តីត្រូវការ។ កាលណាការផ្គត់ផ្គង់ អតុល្យភាពហើយ នោះគឺទំនិញប្រែប្រួលថ្លៃហើយ”៕