វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ បង្ហាញមុខជាធារណៈ ក្រោយពាក្យចចាមអារាម