មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប ធ្វើការងារជួសជុលលើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣


សកម្មភាពក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ និងជួសជុលឡើងវិញស្ទើរទាំងស្រុង លើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ត្រង់ គ.ម ២១+៥៧០ អនុវត្តការងារដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប នាថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។