សេចក្តីសម្រេច របស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីការចាត់តាំងក្រុមបេក្ខជនឈរឈ្មោះជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


374 KB