សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងលោក ប៉េង គង់ ជាទីប្រឹក្សា


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំង លោក ប៉េង គង់ ជាទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៕