សកម្មភាពការងារក្រាលកៅស៊ូជាន់ទី១ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពការងារក្រាលកៅស៊ូជាន់ទី១ ថ្ម១៩ម.ម លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧២ ចន្លោះគ.ម១១+៣០០ ដល់ គ.ម១៣+៣០០អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។