សកម្មភាពកាយស្ថាបនាគ្រឹះផ្លូវបត់ស្ពានជ្រោយចង្វារមិត្តភាពកម្ពុជាចិន


សកម្មភាពកាយស្ថាបនាគ្រឹះផ្លូវបត់ស្ពានជ្រោយចង្វារ​មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន សម្រាប់ដាក់អោយចរាចរយានយន្តទ្វេរទិស ក្នុងពេលដំណើរការសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វារកម្ពុជា ជប៉ុន នៅថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ