អភិបាលស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ចុះចែកមូលនិធិមនុស្សធម៌ ស ខេង ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិចំនួន៦


ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលស្រុក ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកមូលនិធិមនុស្សធម៌ ស ខេង ដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទាំង៦ នៃឃុំរំលេច ស្រុកសីុធរកណ្តាល បងប្អូនដែលមានកូនឆ្លងទន្លេ ចំនួន ១៩គ្រួសារ បងប្អូនដែលមានអ្នកស្លាប់ ចំនួន ៣គ្រួសារ សរុប ២២គ្រួសារ។
Manny Bandith 31a-3-2016 (1)                                                     Manny Bandith 31a-3-2016 (3)
Manny Bandith 31a-3-2016 (4)                                                 Manny Bandith 31a-3-2016 (6)
Manny Bandith 31a-3-2016 (7)                                             Manny Bandith 31a-3-2016 (8)
Manny Bandith 31a-3-2016 (9)