ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាជនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់!


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៍ បានមានប្រសាសន៍ថា ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាជនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់!

ឯកឧត្តម បានបន្តថា ហេតុនេះអាជ្ញាធរសាធារណៈដែលមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបអំពើល្មើសក្នុងសង្គម មានភារកិច្ចអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានា ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវអំពើល្មើសខាងលើនេះ!