វីដេអូៈ កម្មករជាង ១៣ពាន់នាក់ ស្វាគមន៍សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី