វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អូស្ត្រាលី មិនមែនទៅទទួលការរិះគន់