វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ បានព្រមានទុកជាមុន ជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាន អូស្តាលី