សកម្មភាពបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្ទឹងជីនិត ចូលរួមជីកប្រព័ន្ធប្រឡាយជើងក្អែប

29310

សកម្មភាពបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្ទឹងជីនិត ស្ថិតក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ចូលរួមជីកប្រព័ន្ធប្រឡាយជើងក្អែប ។ ការចូលរួមនេះ បងប្អូនប្រជាកសិករទទួលបានទាំងកំរៃតាមរយៈការបញ្ចេញពលកម្មផង និងបានទាំងទឹកចូលដល់ស្រែផង ។

នេះគឺជាគោលនយោបាយថ្មី របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រជាកសិករកាន់តែមានជីវភាពប្រសើរឡើង ។

ការងារនេះ ត្រូវបានដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយលោក ចាន់ ស៊ីណាត អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

 29313

 29312

 29309

 29308

 29305

 29304

 29302

 29307

 29306

 29311

 29303