វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ

29329