វីដេអូៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី ពីហេតុផលដែល សម រង្ស៊ី ចុះហត្ថលេខាកាត់ខេត្ត៤ ឲ្យយួន

29981