វីដេអូៈ អូស្ត្រាលីសន្យាផ្តល់ជំនួយ ៨៧លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

29773