ពិធីប្រកាសផ្តើមអនុវត្តយុទ្ធការ ” សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍

30217

ពិធីប្រកាសផ្តើមអនុវត្តយុទ្ធការ ” សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ផ្តើមចេញពីខ្លួនអ្នក! ”
នៅសាលាបឋមសិក្សាគ្រួស ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 30198

 30207

 30208

 30209

 30211

 30216

 30210

 30214

 30213

 30206

 30200

 30201

 30215

 30212

 30205

 30199