វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមានដកយកកោះចំនួន៣០ ពីវិស័យឯកជន

33691