សកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារកែលំ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ


សកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារកែលំ និង ថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៦ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ រួមមាន ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចារឹក ស្ថិតក្នុងស្រុកកណ្តៀង, ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគុជនប់ ស្ថិតក្នុងស្រុកក្រគរ, ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ រំលេច, ក្រូចសើច, អន្លង់ស្វាយ និងកំប៉ាង ស្ថិតក្នុងស្រុកបាកាន ៕

n4

N2

a2

a1

pp5