ឯកឧត្តម រុន តូ បានចុះពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា និងពិនិត្យទីតាំង ដែលមន្ទីរកំពុងរៀបចំដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹក សង្រ្គោះស្រូវដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកជាង ៧៥០ហិកតា