សកម្មភាព មន្ត្រីជំនាញ កំពុងស្រោចកៅស៊ូ លប់សំបុកមាន់


អាជ្ញាធរ និងអង្គភាពជំនាញ បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ក្នុងការជួសជុលថែទាំ ផ្លូវបែកប្រេះ សំបុកមាន់ តូច ធំ ដែលជាកត្តា នាំកឲ្យខូចខាតផ្លូវទាំងស្រុង ដោយសារតែកង្វះ ការទទួលខុសត្រូវនោះ ។
សកម្មភាព មន្ត្រីជំនាញ កំពុងស្រោចកៅស៊ូ លប់សំបុកមាន់ដោយថ្ម M.19+12(០២/០៨/២០១៩) ចំណុចផ្លូវជយ័រាជា ក្រុងកំពង់ចាម ។