ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ចុះពិនិត្យការធ្វើផ្លូវ និងការសាងសង់ទំនប់ទឹក នៅស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការធ្វើផ្លូវ និងការសាងសង់ទំនប់ទឹក នៅឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៕
Mong Rithy 18-01-20161 (1)         Mong Rithy 18-01-20161 (2)
Mong Rithy 18-01-20161 (3)         Mong Rithy 18-01-20161 (4)
Mong Rithy 18-01-20161 (5)          Mong Rithy 18-01-20161 (6)
Mong Rithy 18-01-20161 (7)        Mong Rithy 18-01-20161 (8)
Mong Rithy 18-01-20161 (10)         Mong Rithy 18-01-20161 (9)
Mong Rithy 18-01-20161 (11)         Mong Rithy 18-01-20161 (12)