ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះធ្វើការកែលំអ ថែទាំតួទំនប់កំពង់ត្របែក


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បន្តចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំតួទំនប់ នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ទំនប់ការពារទឹកជំនន់កំពង់ត្របែក និងសាងសង់លូដោះទឹកពីដីស្រែចូលប្រឡាយបន្ថែម ស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក និងស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ៕