រោងចក្រដែកថ្មីនៅស្រុកឧត្តុងនឹងដំណើរការឆាប់ៗ


រោងចក្រដែកថ្មីនៅស្រុកឧត្តុងនឹងដំណើរការឆាប់ៗដោយបឋមប្រើប្រាស់ការរំលាយដែកអេតចាយជាសំណល់រឹងនានាក្នុងប្រទេសនិងអាចនាំដែកដុំជាវត្ថុធាតុដើមពាក់កណ្តាលសម្រេចមកផលិតជាដែកសំណង់។ អគ្គិសនីកម្ពុជាជួយផ្តល់ប្រភពអគ្គិសនីពី៣០ ទៅ ៥០ មេហ្កាវ៉ាត់ជូនក្រុមហ៊ុនតាមតម្រូវការ ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំដែកពីបរទេសចូល និងបង្កើតការងាររាប់រយកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។
The New Steel Mill in Oudong District will soon be operational by using the locally sourced steel to produce construction steel. Electricite du Cambodge (EDC) provides 30 to 50 megawatts of electricity to companies. The main purpose of this operation is to reduce steel imports and create hundreds of jobs for Cambodians.