វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកថា ការមិន​ហ៊ានរំលឹក​អំពីអតីតកាល​របស់កម្ពុជា ស្មើនឹងមិនស្គាល់ម្តាយឪពុករបស់ខ្លួន ដែលបានរួចផុតជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ដោយរបប​ប៉ុលពត


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកថា ការមិនហ៊ានរំលឹកអំពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជានេះ ស្មើនឹងមិនស្គាល់ម្តាយឪពុករបស់ខ្លួន ដែលបានរួចផុតជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ដោយរបប​ប៉ុលពត។
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅពេលដែលនៅរួមរស់ជាមួយគណបក្សរបស់គេគឺមិនរំលឹកអំពីអតីតកាលដ៏កម្សត់របស់កម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែនៅពេលចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាម ក៏ចាប់ផ្តើមនឹកដល់រំលឹកដល់៧មករា ជាបន្តបន្ទាប់តែម្តង៕