អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា សហការជាមួយអង្គការស្នាមញញឹមអាស៊ី និងអង្គការ Future Smile Chinaចុះជួយធ្វើការវះកាត់កុមារឆែបមាត់ ឆែបក្រអូមមាត់ ដោយឥតគិតថ្លៃ


អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា សហការជាមួយអង្គការស្នាមញញឹមអាស៊ី និងអង្គការ Future Smile China ដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសខាងវះកាត់ ចុះជួយធ្វើការវះកាត់កុមារឆែបមាត់ ឆែបក្រអូមមាត់ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋ រយៈពេល៥ថ្ងៃ នៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៧។