សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម