សុន្ទរកថា បើកមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស (ថ្ងៃទី៩-១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)