សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់លោក សុខ អាន និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដេវីដ សេហ្វ័រ ពាក់ព័ន្ធសាលាក្តីខ្មែរក្រហម


ភ្នំពេញ: សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រួម​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ សុខ អាន និង ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដេវីដ សេ​ហ្វ័​រ អ្នកជំនាញ​ពិសេស​របស់​អគ្គលេខាធិកា​រ អ​.​ស​.​ប ទទួលបន្ទុក សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​
Sok An 28-4-2016 (5)                                                               Sok An 28-4-2016 (2)
Sok An 28-4-2016 (4)                                 Sok An 28-4-2016 (3)