ពិធីសំណេះសំណាល​ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ជូនក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកបាធាយ


ខេត្ត​កំពង់ចាម, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ កក្កដា ២០១៨ ពិធីសំណេះសំណាល​ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ជូនក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។