ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ ផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ចុះស្តារលូ និងថវិកា រួមទាំងអង្ករ ដល់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសស្តារលូ


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ ផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ចុះស្តារលូ និងថវិកា រួមទាំងអង្ករ ដល់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសស្តារលូ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ២៨ នាក់ ( ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ )