សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃះអង្គារ ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦


04-10-2016-2

04-10-2016-1