ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត រៀបចំម៉ាសុីនសំរាប់បូមទឹក ជូនបងប្អូនប្រជាពលដ្ឋនៅស្រុកកំពង់ត្រាច


ខេត្តកំពត-ស្រុកកំពង់ត្រាច៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត រួម សហការជាមួយក្រុមការងារយុវជន ស្រុកកំពង់ត្រាច បានរៀបចំម៉ាសុីនសំរាប់បូមទឹក ជូនបងប្អូនប្រជា ពលដ្ឋនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ដែលកំពង់ជួបការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ប្រើ ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ រសៀលថ្ងៃនេះក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងរៀបចំផ្តល់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជូនបងប្អូនអោយបានរួចរាល់ ។
Pun Sapich 28-4-2016 (1)                       Pun Sapich 28-4-2016 (3)
Pun Sapich 28-4-2016 (4)