លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ វ័យក្មេង CPP ជួបពលរដ្ឋ គឺជាស្មារតីសាមគ្គីគ្នា និងផ្តល់ព័ត៌មាន ជុំវិញនិងការព្រួយបារម្ភ របស់ពួកគាត់