ទិដ្ឋភាពហាត់សមត្រៀមស្វាគមន៍អបអរសាទរ ថ្ងៃ ៧ មករា ២០១៦


ទិដ្ឋភាព យុវជនយុវនារី បានចូលរួមហាត់សមត្រៀមស្វាគមន៍អបអរសាទរ ថ្ងៃ ៧ មករា ២០១៦ ដែលជាខួបគម្រប់៣៧ ឆ្នាំ នៃថ្ងៃរំដោះប្រទេសជាតិ រំដោះអាយុជីវិត ចេញពីរបបវាលពិឃាត យ៉ាងឃោលឃៅបំផុត។

7 1 (6)

7 1 (4)

7 1 (3)

7 1 (2)