ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន និងឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសាលាឆាន់១ខ្នងដុល្លារ នៅក្នុងវត្តបព្វតារុក្ខារាម