អភិបាលខេត្តតាកែវ ផ្សព្វផ្សាយសារាចរណ៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការលុបការបង់ថ្លៃ ចំពោះប្រជា ពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ជ្រែង កញ្ជើ ល្អី ដល់អ្នកវិនិយោគ និងអ្នកដេញ ថ្លៃភាស៊ីផ្សារទូទាំងខេត្តតាកែវ