លោក ម៉ែន វិបុល ជំរុញឱ្យមន្រ្តីក្រោមឱវាទចុះទៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី