ប្រធានសមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រនិងសាទរការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនពិតប្រាកដ