ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ ដែលពាក់ព័ន្ធដីក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុ

រដ្ឋមន្ដ្រីកសិកម្ម ប្រាប់ប្រធានមូលនិធិអន្តរជាតិ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម អំពីចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា ប្រែក្លាយទៅជាកសិកម្មទំនើប